VANDPRØVEREGLER 2020

Vandprøvereglerne kan hentes her:

 • Vandprøveregler 2020 word
 • Vigtigste ændringer 2014 - 2020 word
 • Figurantkort 2020 word---------------------------------------------------------

BLANKETTER TIL VANDPRØVER

I VPS har blanketter i Word og Excel fået indarbejdet felter med angivelse af om der er brugt vest i prøven og om der er opnået oprykkerpoint med vest på.

Nedenstående dommerprotokoller og resultatlister m.m. i Excel er udarbejdet til Vandprøveregler 2020 af Dorthe Helsby. Evt. spørgsmål vedr. Excel-filerne bedes rettet til Vandudvalget.

Når du skal arrangere en konkurrence, er der en del papirer, der skal udfyldes. Det anbefales at bruge Excel-filerne herunder til vandprøverne. Der er nederst lagt en vejledning i brugen af disse filer. Det er en fordel af være lidt kendt med Excel-programmet på forhånd!

 • VPS dommerprotokoller og resultatliste 2021 excel
 • VPÅ dommerprotokoller og resultatliste 2021 excel
 • VPE dommerprotokoller og resultatliste 2021 excel
 • Vejledning pr. 22. 6. 2018 i brug af
  Excel-filer til VPS, VPÅ og VPE i word

Er det ikke muligt at anvende Excel-filerne kan nedenstående Word-filer bruges i stedet. Her skal der anvendes lidt flere filer for at udfylde til prøverne og til indberetning efter prøverne. Her er de blanketter, som du har til rådighed:

 • SoR Dommerprotokol 2021 word
 • SoR Resultatliste 2021 word
 • Startklasse Dommerprotokol 2021 word
 • Startklasse Resultatliste 2021 word
 • Åben klasse Dommerprotokol 2021 word
 • Åben klasse Resultatliste 2021 word
 • Elite klasse Dommerprotokol 2021 word
 • Elite klasse Resultatliste 2021 word
 • Anmeldelse af hunds uacceptable opførsel word


---------------------------------------------------------

Afholdelse af SoR-prøve

- du bedes anvende følgende:

 • Retningslinier for afholdelse af SoR-prøve - er opdateret og godkendt af Vandudvalget pr. 22. 6. 2018
 • Med indførelsen af Hundeweb er det letteste at prøven oprettes og betales via Hundeweb inden prøven afholdes. Efter afholdelse af prøven sendes kopi af dommerprotokol til vandudvalg@newfclub.dk, hvorefter prøven registreres med titlen SoR på hundens stamtavle og sættes på hjemmesiden.
 • Det anbefales på det kraftigste at benytte tilmelding på Hundeweb. Afholdes SoR-prøven alligevel uden at være oprettet på Hundeweb, indsendes dommerprotokol til vandudvalg@newfclub.dk og der betales gebyr til kontonummer 9570 12711778.
 • Foto af ekvipagen til at sætte på hjemmesiden fremsendes i begge situationer samtidig til mail@newfclub-vand.dk.


Tilmelding til vandprøver

- vil i de fleste tilfælde kunne foretages via Hundeweb. Hvis ikke det er muligt kan denne blanket bruges:

---------------------------------------------------------------------

AT ARRANGERE VANDPRØVE

Klubbens bestyrelse vedtog på deres møde den 26. 2. 2022 at "Vandgrupperne skal fremover være obs på, at BE FORLANGER et budget i forbindelse med enhver konkurrence som SKAL gå i 0, ellers må deres konkurrence aflyses".


BUDGETSKABELON 

Der er igen kommet ny udgave af Budgetskabelon 2023 - udarbejdet af Thomas Møller fra Vandudvalget 15. 4. 2023.
Den indeholder som forrige udgave transport af konkurrencebåd og er til brug for vandgrupperne i forb. m. planlægningen af deres vandprøver. Den er udarbejdet med mulighed for at der kan være 2 dommere og 2 KL som officials.

Budgetskabelonen findes her 2023 Budgetskabelon


NY PROCEDURE FOR BUDGET OG REGNSKAB

24. 4. 2023 - Vandudvalget informerer:

Når der arrangeres vandprøver, bruges budgetskabelonen til at lægge budget for prøven. Kun hvis budgettet viser minus, skal budgettet sendes til vandudvalget, som kan give dispensation, så prøven kan afholdes alligevel.

Efter prøven er afholdt, skal gruppen, der afholder prøven, samle bilag på alle udgifter (inkl. kørepenge) og lave et regnskab som sammen med bilagene, senest 30 dage efter prøven, sendes til Vandudvalget. Vandudvalget vil herefter sende bilagene til udbetaling hos NFK's kasserer.

Regnskabet

Der er lavet et regneark til regnskabet, som vandgrupperne kan gøre brug af i forb. m. indsendelse af deres regnskab, hvis de ønsker det. Det er udarbejdet af Thomas Møller den 24. 4. 2023.

Regnearket til regnskab findes her 2023 Regnskab


---------------------------------------------------------

Afholdelse af vandprøve - huskeliste

Fra sæsonen 2015 skal de enkelte vandgrupper selv stå for arrangementerne i forbindelse med afholdelse af vandprøver.

Grupperne skal selv lave aftaler med dommer, konkurrenceleder, figuranter og sekretær og med lodsejeren om prøvepladsen og meget mere. Lav aftaler i god tid og send indbydelsen til vandprøven til hjemmesiderne samt til NewfoundlandPosten!

Sanne Andersen har udarbejdet en huskeliste til vandgrupperne i forbindelse med planlægning og afholdelse af vandprøver.

Huskelisten er blevet opdateret i forbindelse med indførelse af tilmelding via Hundeweb.

Her kan du finde den nye opdatering af huskelisten som er godkendt af Vandudvalget den 22. 6. 2018. Den findes både i Word og i pdf.


To Do Liste til Vandprøver
incl. arrangement af lejr - i Excell

Ovenstående huskeliste er omsat til Excell af Dorthe Helsby.
Her kan du se To Do Listen - der er fra 23. 8. 2017.REGLER FOR UDDANNELSE AF DOMMERE

 • Regler for uddannelse og godkendelse af Vandprøvedommere i Danmark -
  godkendt af DKK 16. 6. 2010 word

 • Regler for uddannelse og godkendelse af
  SoR-dommere i Danmark -
  godkendt af DKK 9. 3. 2014 word

--------------------------------------------------------

RETNINGSLINIER FOR UDDANNELSE
AF OFFICIALS TIL VANDPRØVER

 • Bestyrelsen i NFK har vedtaget retningslinier for uddannelsen af officials til vandprøver i Danmark den 16. 6. 2014 word


---------------------------------------------------------

DOMMERE, KONKURRENCELEDERE OG FIGURANTER

I august 2006 i Davinde uddannedes 18 figuranter og heraf blev 9 også konkurrenceledere.

I sommeren 2009 blev 3 vandprøvedommere uddannet i Sverige. Uddannelsesregler for vandprøvedommere i Danmark blev godkendt af DKK pr. 16. 6. 2010.

Den 26. 9. 2010 uddannedes 8 figuranter ved Trelde Næs.

Den 24. 6. 2012 uddannedes 3 konkurrenceledere ved Nyborg Strand.

Den 4. 8. 2013 uddannedes 1 konkurrenceleder i Davinde.

Uddannelsesregler for SoR-dommer blev godkendt af DKK den 15. 2. 2014. Herefter indstillede NFK 4 personer til autorisation som SoR-dommere, hvilket blev godkendt af DKK den 9. 3. 2014.

Den 28. 6. 2014 uddannedes 11 figuranter ved Nyborg.

Den 6. 9. 2014 uddannedes 1 SoR-dommer/konkurrenceleder i Ulslev.

I weekenden 6. - 7. 6. 2015 uddannedes 3 nye vandprøvedommere. De færdiggjorde uddannelsen i løbet af sommeren med 2 elevtjenester og 1 aspiranttjeneste, og deres uddannelse blev godkendt af DKK i slutningen af august 2015.

Den 28. 5. 2016 uddannedes 7 figuranter og 5 SoR-dommere/konkurrenceledere på kursus på Flådestation Korsør. Elevtjenesterne blev overstået for alle i løbet af sommeren; sidste autorisation fra DKK kom den 7. 9. 2016.

Den 9. 6. 2018 uddannedes 6 figuranter på kursus i Humlum. Elevtjenesten blev for alle bestået ved vandprøve samme sted den 10. 6. 2018.

Den 2. 8. 2019 uddannedes 2 SoR-dommere/konkurrenceledere i Davinde. Elevtjenesten blev overstået den 3. 8. 2019 samme sted. Autorisation fra DKK kom den 5. 9. 2019.

Den 3. 7. 2021 uddannedes 5 figuranter på kursus på Ugerløse Camping, Kalundborg. Alle 5 figuranter klarede elevtjenesten ved vandprøven samme sted den 4. 7. 2021.

I august 2021 uddannedes 1 figurant i Vandgruppe Lolland-Falster. Elevtjenesten blev klaret ved vandprøven i Nr. Vedby Grusgrav den 28. 8. 2021.

I juni 2022 uddannedes 1 figurant i Vandgruppe Sjælland Midt. Elevtjenesten blev klaret ved vandprøverne i Lynge Grusgrav, Lynge, den 18. og 19. 6. 2022.

I sommeren 2021 uddannedes 1 figurant i Vandgruppe Jylland Syd. Elevtjenesten blev klaret ved vandprøven til Gold Cup i Humlum den 23. 7. 2022.

I juli 2023 uddannedes 1 figurant i Humlum/Herning i Vandgruppe Jylland Midt Vest. Elevtjenesten blev klaret ved vandprøven i Davinde den 5. 8. 2023.

I maj 2024 uddannedes 2 vandprøvedommere og 4 SoR-dommere/konkurrenceldere på Sjælland. 2 af SoR-dommerene/konkurrencelederne færddiggjorde elevtjenesten ved vandprøven i Lynge Grusgrav den 19. 5. 2024. Resten af aspiranterne færdiggør elevtjeneste og aspiranttjeneste i løbet af sommeren.


---------------------------------------------------------------------

LISTER OVER OFFICIALS

Efter den 5. 8. 2023 ser listerne over officials således ud:

 • Figuranter word
 • Dommere og SoR-dommere/konkurrenceledere word---------------------------------------------------------

KØRSELSAFREGNING

Bestyrelsesmedlemmerne i Newfoundlandklubben i Danmark er pr. 15. 4. 2015 blevet enige om at der skal udbetales kørepenge samt broafgift hver vej til vandprøvedommere og konkurrenceledere i forbindelse med vandprøver afholdt i NFK’s regi.

15. 7. 2023 er der lavet ændringer i vilkårene for udbetaling af kørepenge i NFK:
- Kørsel med båd udløser kørepenge på samme vilkår som kørsel for dommere og konkurrenceledere.
- Der kan ikke udbetales kørepenge til figuranter og sekretær til vandprøver afholdt ved Gold Cup, da bestyrelsen i NFK ønsker, at disse prøver skal afholdes på samme vilkår, som alle øvrige vandprøver i klubbens regi.
- Der er dog i meget sjældne situationer mulighed for at få udbetalt kørepenge som figurant.

Se mere her om de - fra den 29. 8. 2023 - opslåede nye
vilkår for udbetaling af kørepenge.

OBS OBS OBS 

Der er den 18. 3. 2023 kommet en ny udgave af afregningsskemaet for kørselsrefusion m.m. for officials.

Her finder du det nye
afregningsskema i word og her det nye
afregningsskema i pdf.

Fremover skal bilag på alle beløb, der skal refunderes i forbindelse med vandarbejde, indsendes til Vandudvalget eller direkte til kassereren i Vandudvalget, Thomas Møller, på mail thomasmoller0708@gmail.com.

Alle bilag samt afregningsskemaer skal jævnfør referat fra NFK's generalforsamling 2022 indsendes senest 30 dage efter aktiviteten er afholdt.

24. 3. 2023


Newfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk