VANDUDVALG

På generalforsamlingen i Newfoundlandklubben i Danmark den 19. 4. 2015 blev der stemt ja til en vedtægtsændring, således at § 19 fremover kom til at omfatte ikke kun dressurafdeling men også en vandarbejdsafdeling.

Klubbens bestyrelse har derefter på sit møde den 9. 5. 2015 accepteret og imødekommet et dokument med regler for vandudvalgets virksomhed og arbejdsopgaver. Udvalget skal i følge disse regler bl. a. varetage den overordnede koordinering og økonomi i forbindelse med klubbens vandarbejde, herunder samordning af arrangementer og uddannelse. Udvalget skal også arrangere vandprøver til Gold Cup.

Dokumentet blev behandlet under punkt 2 på bestyrelsesmødet. Hele dokumentet er vedhæftet sidst i referatet - se mere her i
referatet fra bestyrelsesmøde 9. 5. 2015.

På den ordinære generalforsamling den 17. 4. 2016 i NFK var der forslag til nye vedtægter for klubben. I de gamle vedtægter dækkede § 19 både dressurafdeling og vandarbejdsafdeling. I de nye vedtægter har de 2 afdelinger fået hver sin paragraf. Vandarbejdsafdelingen beskrives således i § 17:

Vandarbejdsafdeling
§ 17.

Klubben skal, når der er fornøden interesse og baggrund for det, etablere en selvstændig vandarbejdsafdeling. Afdelingen varetager klubbens vandarbejde.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter regler for udvalgets virksomhed.

Stk. 3. Afdelingen ledes af et vandarbejdsudvalg på max 5 medlemmer. Udvalget nedsættes af bestyrelsen. 1 medlem af udvalget skal være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Udvalget udstyres med en arbejdskapital fastsat af bestyrelsen, men de skal i øvrigt sikre, at deres aktiviteter kan hvile i sig selv.

Vandarbejdsafdelingen aflægger regnskab og afregner hvert år inden 5. januar det beløb, som måtte overstige den af bestyrelsen fastlagte arbejdskapital, til klubbens kasserer.

Stk. 5. Der kan – bortset fra deltagergebyrer for konkrete aktiviteter fx et vandkursus eller et prøvegebyr - ikke opkræves selvstændigt kontingent hos medlemmerne for at være medlem af vandarbejdsafdelingen.

Stk. 6. Vandarbejdsafdelingen kan ikke uden accept fra bestyrelsen binde Newfoundlandklubben økonomisk.

I de nye vedtægter fik vi også en vedføjelse med i stk. 3 i § 19, som omhandler disciplinære foranstaltninger. Vedføjelsen legitimerer vandprøvedommerens ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger - f. eks. bortvisning fra et prøveområde - når dette er nødvendigt i følge Vandprøvereglerne (som jo er et DKK-godkendt prøvereglement).

Disciplinære foranstaltninger
§19

Stk. 3. Denne bestemmelse berører ikke en vandprøvedommers, prøve-/udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger i henhold til DKK’s prøve-/udstillingsreglement.

Vedtægterne blev vedtaget på generalforsamlingen og er også godkendt af DKK den 8. 6. 2016.

__________________________________________________________

VANDUDVALGETS MEDLEMMER

Troels Agerbo - kontaktperson
Dorthe Helsby
Peter Bo Hansen (fra 1. 8. 2015)
Vibeke Enemark (fra 5. 8. 2017)
Søren L. Rasmussen (bestyrelsens repræsentant fra 16. 10. 2018)

Henvendelse til vandudvalget kan ske på vandudvalg@newfclub.dk

_________________________________________________________


Årsberetning 2020

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2020 til NFK's generalforsamling den 30. 5. 2021

Årsberetning 2019

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2019 til NFK's generalforsamling den 3. 5. 2020 / 20. 9. 2020

Årsberetning 2018

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2018 til NFK's generalforsamling den 13. 4. 2019

Årsberetning 2017

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2017 til NFK's generalforsamling den 15. 4. 2018

Årsberetning 2016

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2016 til NFK's generalforsamling den 6. 5. 2017.NYT fra Vandudvalget 4. 1. 2021

Troels Agerbo har den 8. 6. 2020 meddelt ønske om at træde ud af Vandudvalget til årsskiftet. Der er endnu ikke fundet et nyt medlem til Vandudvalget.
Mvh. Søren L. Rasmussen


NYT fra Vandudvalget 7. 12. 2020

Vibeke Enemark er trådt ud af Vandudvalget i juli måned 2020.
Der er endnu ikke fundet et nyt medlem til Vandudvalget.
Mvh. Søren L. Rasmussen


VANDUDVALG - 8. møde 2. 12. 2019

Alle medlemmer var til stede ved ved vandudvalgets møde i Odense. Der blev blandt andet vedtaget introduktion til de nye vandprøveregler den 24. april 2020 kl. 17.00 på Sjælland Midts vandlejr og lavet opdatering af listen med fordelingen af arbejdsopgaver.
Her finder du referatet fra 2. 12. 2019.


VANDUDVALG - 7. møde 14. 10. 2018

Der var 4 deltagere i mødet som blev afholdt hos Peter i Odense. Der er den 8. 11. 2018 lavet en korrektion i punktet om Regelrevision.
Se det i referatet fra 14. 10. 2018.


VANDUDVALG - 6. møde 23. 8. 2018

Der var 4 deltagere i mødet som blev afviklet som et telefonmøde. Der er lavet ny udgave af Vandudvalgets opgaver.
Her finder du referatet fra 23. 8. 2018.


Beslutningsreferat om polske hundes indplacering i klasserne til vandprøver i Danmark - 10. 4. 2018

"Der er indkommet ønske om at polske hunde/deltagere kan indplaceres i tilsvarende klasser hhv. start, åben og eliteklasse i danske vandprøver som deltagerne er kvalificeret til i hjemlandet.

Vi har i forvejen tilsvarende indplaceringsprincip, når det gælder svenske og norske deltagere, og det er derfor besluttet at imødekomme ønsket for polske hunde/deltagere i 2018 som en testperiode, hvorefter det skal besluttes om ordningen skal gøres permanent.

Der er i 2018 igangværende arbejde om revision af Vandprøveregler og det indstilles derfor til Vandregelrevisionsudvalget at tage stilling til indplacering af udenlandske hunde til de danske vandprøver."


VANDUDVALG - 5. møde 5. 8. 2017

Der var 6 deltagere til mødet. Sanne Andersen træder ud af Vandudvalget og Vibeke Enemark træder ind i stedet.
Her finder du referatet fra 5. 8. 2017.


VANDUDVALG - 4. møde 2. 9. 2016

Der var 4 deltagere med til det fjerde møde, der blev afholdt på Falster i forbindelse med Ulslev Familielejr. Til stede var Troels Agerbo, Sanne Andersen, Dorthe Helsby og Peter Hansen.
Her finder du referatet fra 2. 9. 2016


VANDUDVALG - 3. møde 19. 3. 2016

Det var et særdeles konstruktivt møde med deltagelse af 3 medlemmer fra bestyrelsen i NFK , 4 medlemmer fra Vandudvalget og 2 andre fra vandarbejdet.

Dagsordenen var lang, men alle var indstillet på at finde fælles løsninger på vandarbejdets virksomhed både med hensyn til økonomi og meget andet.

Der var mandat fra bestyrelsen i NFK til at tage endelige beslutninger i forhold til vandarbejdet. Referatet er således også en uddybning af de beføjelser og arbejdsområder Vandudvalget og vandgrupperne fremover skal arbejde under.

Her finder du referatet fra 19. 3. 2016.


VANDUDVALG - 2. møde 6. 9. 2015

Der var 5 deltagere med til det andet møde, der blev afholdt på Falster i forbindelse med Ulslev Familielejr. Til stede var Troels Agerbo, Sanne Andersen, Dorthe Helsby, Peter Hansen og Michael Jakobsen.
Her finder du referatet fra 6. 9. 2015.


VANDUDVALG - 1. møde 18. 7. 2015

Den 18. 7. 2015 holdt vandudvalget sit første møde i Herning. Tilstede var Troels Agerbo, Sanne Andersen og Michael Jakobsen.
Her finder du referatet fra 18. 7. 2015.


Newfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk