VANDUDVALG - OPRETTELSE

På generalforsamlingen i Newfoundlandklubben i Danmark den 19. 4. 2015 blev der stemt ja til en vedtægtsændring, således at § 19 fremover kom til at omfatte ikke kun dressurafdeling men også en vandarbejdsafdeling.

Klubbens bestyrelse har derefter på sit møde den 9. 5. 2015 accepteret og imødekommet et dokument med regler for vandudvalgets virksomhed og arbejdsopgaver. Udvalget skal i følge disse regler bl. a. varetage den overordnede koordinering og økonomi i forbindelse med klubbens vandarbejde, herunder samordning af arrangementer og uddannelse. Udvalget skal også arrangere vandprøver til Gold Cup.

Dokumentet blev behandlet under punkt 2 på bestyrelsesmødet. Hele dokumentet er vedhæftet sidst i referatet - se mere her i
referatet fra bestyrelsesmøde 9. 5. 2015.

På den ordinære generalforsamling den 17. 4. 2016 i NFK var der forslag til nye vedtægter for klubben. I de gamle vedtægter dækkede § 19 både dressurafdeling og vandarbejdsafdeling. I de nye vedtægter har de 2 afdelinger fået hver sin paragraf. Vandarbejdsafdelingen beskrives således i § 17:

Vandarbejdsafdeling
§ 17.

Klubben skal, når der er fornøden interesse og baggrund for det, etablere en selvstændig vandarbejdsafdeling. Afdelingen varetager klubbens vandarbejde.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter regler for udvalgets virksomhed.

Stk. 3. Afdelingen ledes af et vandarbejdsudvalg på max 5 medlemmer. Udvalget nedsættes af bestyrelsen. 1 medlem af udvalget skal være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Udvalget udstyres med en arbejdskapital fastsat af bestyrelsen, men de skal i øvrigt sikre, at deres aktiviteter kan hvile i sig selv.

Vandarbejdsafdelingen aflægger regnskab og afregner hvert år inden 5. januar det beløb, som måtte overstige den af bestyrelsen fastlagte arbejdskapital, til klubbens kasserer.

Stk. 5. Der kan – bortset fra deltagergebyrer for konkrete aktiviteter fx et vandkursus eller et prøvegebyr - ikke opkræves selvstændigt kontingent hos medlemmerne for at være medlem af vandarbejdsafdelingen.

Stk. 6. Vandarbejdsafdelingen kan ikke uden accept fra bestyrelsen binde Newfoundlandklubben økonomisk.

I de nye vedtægter fik vi også en vedføjelse med i stk. 3 i § 19, som omhandler disciplinære foranstaltninger. Vedføjelsen legitimerer vandprøvedommerens ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger - f. eks. bortvisning fra et prøveområde - når dette er nødvendigt i følge Vandprøvereglerne (som jo er et DKK-godkendt prøvereglement).

Disciplinære foranstaltninger
§19

Stk. 3. Denne bestemmelse berører ikke en vandprøvedommers, prøve-/udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger i henhold til DKK’s prøve-/udstillingsreglement.

Vedtægterne blev vedtaget på generalforsamlingen og er også godkendt af DKK den 8. 6. 2016.

__________________________________________________________

Årsberetning 2021

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2021 til NFK's generalforsamling den 2. 4. 2022.

Årsberetning 2020

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2020 til NFK's generalforsamling den 30. 5. 2021

Årsberetning 2019

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2019 til NFK's generalforsamling den 3. 5. 2020 / 20. 9. 2020

Årsberetning 2018

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2018 til NFK's generalforsamling den 13. 4. 2019

Årsberetning 2017

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2017 til NFK's generalforsamling den 15. 4. 2018

Årsberetning 2016

Her kan du finde Vandudvalgets årsberetning 2016 til NFK's generalforsamling den 6. 5. 2017.Nyt fra Vandudvalget

Der er indsendt referater fra 2 møder i vandudvalget til hjemmesiden.

Møde den 12. 11. 2023 - se referat her

Møde den 29. 2. 2024 - se referat her

Mvh.Thomas Møller
15. 3. 2024
NYE BESTYRELSESMEDLEMMER I VANDUDVALGET 15. 4. 2023

Bestyrelsen konstituerede sig den 15. 4. 2023 efter årets generalforsamling. Vandudvalget havde siden sidste års generalforsamling haft Mulla Andersen som bestyrelsesmedlem. Fra 15. 4. 2023 bliver Louise Vestergaard og Helle Sinclair vandudvalgets nye bestyrelsesmedlemmer. Sidste er med som observatør.
Desuden har Poul Erik Rise ultimo april meddelt, at han ønsker at udtræde af Vandudvalget.
Se kontaktoplysninger på de nye medlemmer under kontakt.VANDUDVALGSMØDE 12. 4. 2023

Alle 5 medlemmer af vandudvalget var til stede på mødet. Der blev vedtaget ny procedure for budget/regnskab i forb. m. vandprøver.
Mvh. Thomas Møller
24. 4. 2023

Her finder du referatet fra 12. 4. 2023 i Word og her i pdf.VANDUDVALGSMØDE 5. 2. 2023

Alle 5 medlemmer af vandudvalget var til stede på mødet, der blev afholdt hos Peter i Odense. Der blev bl. a. vedtaget regler for kørselsgodtgørelse med konkurrencebådene.
Mvh. Thomas Møller
7. 2. 2023

PS lille ændring (vandlejr på Sjælland) er indsendt den 11. 2. 2023.

Her finder du referatet fra 5. 2. 2023 i Word og her i pdf.VANDUDVALGSMØDE
MED VANDGRUPPERNE OG BESTYRELSEN
23. 10. 2022

Der var 22 deltagere på mødes som afholdtes hos Ulla og Peter i Odense. Dagsordenen var lang og mange ting - bl.a. kørepenge, uddannelse af officials og hitlisten - blev vendt på mødet.

Her finder du referatet fra 23. 10. 2022 i Word og her i pdf .

27. 10. 2022VANDUDVALG - 10. møde 24. 8. 2022

Alle vandudvalgets 5 medlemmer var med til mødet, der foregik på nettet. For første gang i udvalgets historie blev der valgt en formand, nemlig Søren L. Rasmussen. Øvrige medlemmer har alle fået arbejdsopgaver.
Se mere i referatet fra 24. 8. 2022.To nye medlemmer i Vandudvalget

Det er lykkedes at få 2 nye medlemmer til Vandudvalget. Thomas Møller fra Vandgruppe Sjælland Midt og Poul Erik Rise fra Vandgruppe Jylland Syd har meldt sig til Vandudvalget fra 15. 3. 2022.

Se nærmere under kontakt ang. oplysninger til de nye medlemmer.VANDUDVALG - 9. møde 8. 12. 2021

Vandudvalgsmedlemmerne Dorthe Helsby, Søren L. Rasmussen, Peter Bo Hansen og Mulle Andersen holdt møde sammen med bestyrelsesmedlem Louise Vestergaard i Odense.
Her finder du referatet fra 8. 12. 2021.NYT BESTYRELSESMEDLEM I VANDUDVALGET

På generalforsamlingen i Ugerløse den 3. 7. 2021 fik Newfoundlandklubben i Danmark 6 nye medlemmer i bestyrelsen, så den nu er fuldtallig med 7 medlemmer.

Mulle (Maibritt) Andersen blev ansvarlig for både regioner og vandarbejde og hun træder derfor ind i Vandudvalget som bestyrelsens repræsentant.NYT fra Vandudvalget 4. 1. 2021

Troels Agerbo har den 8. 6. 2020 meddelt ønske om at træde ud af Vandudvalget til årsskiftet. Der er endnu ikke fundet et nyt medlem til Vandudvalget.
Mvh. Søren L. RasmussenNYT fra Vandudvalget 7. 12. 2020

Vibeke Enemark er trådt ud af Vandudvalget i juli måned 2020.
Der er endnu ikke fundet et nyt medlem til Vandudvalget.
Mvh. Søren L. RasmussenVANDUDVALG - 8. møde 2. 12. 2019

Alle medlemmer var til stede ved ved vandudvalgets møde i Odense. Der blev blandt andet vedtaget introduktion til de nye vandprøveregler den 24. april 2020 kl. 17.00 på Sjælland Midts vandlejr og lavet opdatering af listen med fordelingen af arbejdsopgaver.
Her finder du referatet fra 2. 12. 2019.VANDUDVALG - 7. møde 14. 10. 2018

Der var 4 deltagere i mødet som blev afholdt hos Peter i Odense. Der er den 8. 11. 2018 lavet en korrektion i punktet om Regelrevision.
Se det i referatet fra 14. 10. 2018.VANDUDVALG - 6. møde 23. 8. 2018

Der var 4 deltagere i mødet som blev afviklet som et telefonmøde. Der er lavet ny udgave af Vandudvalgets opgaver.
Her finder du referatet fra 23. 8. 2018.VANDUDVALG - 5. møde 5. 8. 2017

Der var 6 deltagere til mødet. Sanne Andersen træder ud af Vandudvalget og Vibeke Enemark træder ind i stedet.
Her finder du referatet fra 5. 8. 2017.VANDUDVALG - 4. møde 2. 9. 2016

Der var 4 deltagere med til det fjerde møde, der blev afholdt på Falster i forbindelse med Ulslev Familielejr. Til stede var Troels Agerbo, Sanne Andersen, Dorthe Helsby og Peter Hansen.
Her finder du referatet fra 2. 9. 2016VANDUDVALG - 3. møde 19. 3. 2016

Det var et særdeles konstruktivt møde med deltagelse af 3 medlemmer fra bestyrelsen i NFK , 4 medlemmer fra Vandudvalget og 2 andre fra vandarbejdet.

Dagsordenen var lang, men alle var indstillet på at finde fælles løsninger på vandarbejdets virksomhed både med hensyn til økonomi og meget andet.

Der var mandat fra bestyrelsen i NFK til at tage endelige beslutninger i forhold til vandarbejdet. Referatet er således også en uddybning af de beføjelser og arbejdsområder Vandudvalget og vandgrupperne fremover skal arbejde under.

Her finder du referatet fra 19. 3. 2016.VANDUDVALG - 2. møde 6. 9. 2015

Der var 5 deltagere med til det andet møde, der blev afholdt på Falster i forbindelse med Ulslev Familielejr. Til stede var Troels Agerbo, Sanne Andersen, Dorthe Helsby, Peter Hansen og Michael Jakobsen.
Her finder du referatet fra 6. 9. 2015.VANDUDVALG - 1. møde 18. 7. 2015

Den 18. 7. 2015 holdt vandudvalget sit første møde i Herning. Tilstede var Troels Agerbo, Sanne Andersen og Michael Jakobsen.
Her finder du referatet fra 18. 7. 2015.Newfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk